loader

Játékszabályzat

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
Bevezető Rádió Szentendre weboldalán és a nyereményjátékokat (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Nyereményjátékok”) szervez, amelyek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg.
1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója: A Nyereményjátékok szervezője a Budakalászi Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely / értesítési cím: 2000. Szentendre Kovács László utca 18/b, cégjegyzékszám: 13 09 129655, adószám: 14696239213, továbbiakban: „Szervező”). A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei: Weblap: http://www.szentendre.media.hu// Facebook oldal: https://www.facebook.com/radioszentendre E-mail: info@radioszentendre.hu
2. A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.
3. A Nyereményjátékokban résztvevő személyek köre:
3.1. A Nyereményjátékban játékosként részt vehet mindenki, aki a 18. életévét betöltötte (a továbbiakban: „Játékos”), és
a.) csak a Facebookon megrendezésre kerülő Nyereményjáték esetében valós adatokkal regisztrált Facebook-profillal rendelkezik;
b.) a kérdések helyes megválaszolását megelőzően adatait megadja, és a jelen Játékszabályzatot elfogadja és az adott kiírásokban meghatározott kérdés(ek)re helyesen válaszol, vagy
c.) a kiírásokban leírt feladatot elvégzi; és
d.) vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.
3.2.. Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói, illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti hozzátartozói.
3.3. A Nyereményjátékokban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.
3.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékokból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki a.) a Nyereményjátékok menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy b.) más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.
3.5. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.4. pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.
3.6. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
4. A Nyereményjátékok időtartama:
4.1. A Szervező által a kiírásban meghatározottak szerint.
5. A Nyereményjátékok menete, nyeremények:
5.1. A Szervező által feltett kérdés(ek) helyes megválaszolásával vagy az aktuális Nyereményjáték kapcsán meghatározott feladatok végrehajtásával, amely egyúttal a jelen Játékszabályzat elfogadása is, a Játékos jelentkezik az adott Nyereményjátékra és részt vesz a sorsoláson.
5.2. Nyeremény(ek): A Szervező az aktuális Nyereményjátékban jelöli meg a megnyerhető nyereményt. A Szervező az aktuális Nyereményjátékban meghirdetett nyeremény(ek)en (a továbbiakban: „Nyeremény”), kívül más nyereményt nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.
5.3. A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékokban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményjátékokban kisorsolt Nyeremény(ek) felhasználásához és igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nem köteles.
6. A sorsolás és a Nyeremények átadásának menete:
6.1. A Nyeremények kisorsolására két tanú jelenlétében kerül sor a Szervező székhelyén.
6.2. A Nyeremények sorsolása gépi úton történik két tanú jelenlétében;
6.3. A Szervező minden Nyeremény esetében a Facebook oldalán, illetve a megadott weboldalaok közzéteszi a Nyertesek nevét és lakóhelyükből a település megnevezését, illetve közvetlenül e-mailen és/vagy telefonon értesíti a Nyerteseket.
Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 5 (azaz öt) napon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyeremény(ek) tekintetében a soron következő Nyertest (Pótnyertest) értesíti a Nyereményről. A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyeremény(ek)re, az elkésett visszajelzés esetén a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.
6.4. A Nyeremény(ek) átvételére a Nyertes (Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követően kerül sor. A Nyereményeket a Szervező a Nyertessel (Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban adja át vagy postai úton küldi el.
6.5. A Nyeremény(ek) - Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő – 15 (azaz tizenöt) napon belüli átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.
6.6. Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény(ek) átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.
6.7. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékokban történő részvétellel és jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy mind a Nyeremény átvétele rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.
6.8. Szervező jogosult a Nyertesek nevét és lakóhelyük településének nevét a sorsolást követően közzétenni a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon.
7. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek
7.1. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjátékok időtartama alatt a kiírásban szereplő Facebook, illetve weboldalak bármelyike technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
7.2. A Nyeremény(ek) másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak, kivéve ha a Nyereményjáték kiírása ettől eltér. A Nyeremény(ek)hez kapcsolódó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény(ek) átadásának helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény(ek) felhasználásának esetleges költségei) a Nyertest terhelik.
8. Személyes adatok kezelése
8.1. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.
8.2. A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.
8.3. A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét és lakóhelye településének nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt követően nyilvánosságra hozza, illetve hogy a Nyeremény átadásához, a Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje.
8.4. A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.
8.5. A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező az e-mail címére promóciós jelleggel információkat, DM leveleket küldjön a Szervező szolgáltatásaival kapcsolatban. A Játékos a helyes megfejtés beküldésekor, illetve a későbbiek folyamán bármikor megtilthatja a reklám, promóciós jellegű megkeresések küldését, a hírlevélről leiratkozhat.
8.6. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A Szervező a Játékosok adatait az egyes Nyereményjátékokban kiosztásra kerülő Nyeremény átadásától számított 2. hónap végéig kezeli.
9. Vegyes rendelkezések 9.1. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.
9.2. A Szervező fenntartja a jogot - de nem kötelezi magát -, hogy a Nyeremény(ek)et nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban.
9.3. A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
9.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

FUTÓ JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

A játék és a szervező Jelen szabályzat a Budakalászi Média Kft. (cím: 2000
Szentendre, Kovács László utca 28/b.) (továbbiakban: Szervező) által kezelt,
karbantartott szentendre.media.hu/radioszentendre oldalán futó
„Nyereményjátékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi
feltételekkel.
2. Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes
személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a
továbbiakban: Játékos).
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak
törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes
képviselője járhat el.
A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős Budakalászi Média Kft
dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen
megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely
rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a
Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra
kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat
szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem
szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
3. A játék menete:
2019. június 17. és június 30. között a radioszentendre.hu/jatek oldalon oldalán
válaszolj egy kérdésre és nyerd meg a fődíjat 2 éjszakát 2 fő részére
félpanzióval a visegrádi Vár Hotel Kastélyszállóba! A fődíj mellett kisorsolunk
3 könyvet is: Rachel Lippincott: Két lépés távolság, Julie Murphy: Dumplin’
Így kerek az élet, JP Delaney: Játssz Velem. Nyerj egy kis kikapcsolódást a
nyárra! radioszentendre.hu /jatek,
Az eredményhirdetésre július1-én kerül sor a Rádió Szentendre Vekker című
reggeli műsorában a műsorvezető és 2 tanú jelenlétében,
A játék ideje: 2019. június 17. 12:00- június 30. 23:59 óra
4. Nyeremények, nyertesek
Nyeremények:

1 db köny: Rachel Lippincott: Két lépés távolság,
1 db könyv: Julie Murphy: Dumplin’ Így kerek az élet,
1 db könyv: JP Delaney: Játssz Velem.
Fődíj:
3 nap 2 éjszaka 2 fő részére félpanzióval a visegrádi Vár Hotel Kastélyszállóba
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen
módon szándékosan befolyásolni próbálja;
jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
adózáshoz szükséges adatait nem adja meg
5. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel emailben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a
nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül
felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes
személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest
személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben
foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (ok.:
adóazonosító jelét) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani
írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.
6. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mailben vagy
telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények
átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény
átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt
semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy
cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy
kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton
elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő
sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy
bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
8. Adatkezelés és adatvédelem
8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.
Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére
nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai
kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt
célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését
kérni.Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező
tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.Adatvédelemmel kapcsolatos
panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz ( www.naih.hu ) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól
eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási
nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a
nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím,
postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése
céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen
Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék
időtartama alatt felhasználja.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő
kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után
törli.
9. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték
szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal,
hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel
megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi
résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja
magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a
Játékból.
10. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék
időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb
változtatásokra.Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem
támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way
sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook

Friss videók, hanganyagok

Legutóbbi hírek