loader
A KÉPVISELŐKKEL EGYEZTETETT POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK

A KÉPVISELŐKKEL EGYEZTETETT POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK

A képviselőkkel egyeztetve határozott több előterjesztésről december 7-én, Fülöp Zsolt polgármester. Döntés született többi között a háziorvosok praxisfejlesztési támogatásáról, az önkormányzat és intézményeinek bankszámla-szerződéséről, a Bükkös patak revitalizációs tervének indításáról.  - tette közzé a városi weboldal. Az alábbiakban a megjelent hírt szó szerint közöljük:

"A 2021. ÉVI ÁTMENETI FINANSZÍROZÁS
Mivel 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet december 31-én hatályát veszti, és a 2021. évi költségvetési rendeletet várhatóan csak jövő év februárban készül el, ezért az önkormányzat 2021. január 1-től az új költségvetés jóváhagyásáig átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alapján gazdálkodik. (A 2011. évi CXCV. törvény előírja, hogy az átmeneti időszak gazdálkodására rendeletet kell alkotnia az önkormányzatnak.)

A HÁZIORVOSOK PRAXISFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA
Az önkormányzat több mint 1,6 M Ft támogatást nyújt a háziorvosi praxisok fejlesztésére a 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet a célfeladatok, szociális-egészségügy előirányzat terhére.  A támogatást a háziorvosok a rendelők felszereltségének javítására és informatikai fejlesztésekre fordítják. A betegellátás körülményeinek javítása különösen indokolt ebben a nehéz időszakban. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

BANKSZÁMLA-SZERZŐDÉS ÉS BANKSZÁMLA-HITELSZERZŐDÉS
A bankszámla- és a folyószámlahitel-szerződés az év végével lejár, ezért a hivatal ajánlatot kért azoktól a bankoktól, amelyek az önkormányzat, ill. az önkormányzati intézmények és cégek folyószámláit kezelik. Az októberi ajánlattételi felhívásra beküldött ajánlatokat megvizsgálva, többszöri egyeztetés és tárgyalás során a nyertes pályázó az OTP Bank Nyrt. lett.
A bank a jelenlegi feltételekhez képest 2,6 M Ft-tal kedvezőbb számlavezetési díjat ajánlott fel, ami tartalmazza az önkormányzat, az intézmények, a nemzetiségi önkormányzatok, ill. az önkormányzati gazdasági társaságok számlavezetési díjait is.
A számlaszerződéshez kapcsolódóan – az önkormányzat likviditásának biztosítására – 1 000 millió forintos folyószámla hitelszerződés keretösszegéről is döntöttek. (A város likviditási helyzetét az adóbevételek beérkezése nagymértékben befolyásolja, ezért indokolt a folyószámlához kapcsolódó hitelszerződés megkötése.)
A bankszámla-vezetés szolgáltatási szerződést 4 éves határozott időre kötik meg, az önkormányzat, ill. valamennyi intézménye és gazdasági társaság számára.
A képviselőkkel egyeztetett határozatok:
170/2020. (XII.9.) bankszámla szerződésre vonatkozó határozat >>
171/2020. (XII.9.) bankszámla hitelszerződésre vonatkozó határozat >>

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NZRT. FOLYÓSZÁMLAHITEL MEGÚJÍTÁSA
A képviselőkkel egyeztetve a polgármester határozatban döntött arról, hogy a Városi Szolgáltató NZrt. az OTP Bank Nyrt-vel kössön hitelszerződést 2021. január 04-től 2021. december 31-ig 400 M Ft hitelkeret biztosításával az .
172/2020. (XXI.9) Városi Szolgáltató NZrt. folyószámlahitel megújítására vonatkozó határozat >>

A BÜKKÖS PATAK REVITALIZÁCIÓS TERVÉNEK INDÍTÁSA
A szentendrei Bükkös patak megújítása sok évtizedes adóssága a városnak. A képviselő-testület októberben döntött arról, hogy elő kell készíteni a Bükkös patak revitalizációs tervét. El kell készülnie egy átgondolt és jól megtervezett vízáramlási, hordalékfogási, vagyon, árvíz- és környezetvédelmi koncepciónak, ami kiemelt figyelmet fordít a Szegedi utcai játszótértől a Bükkös patak torkolatáig terjedő patakszakaszra.
Az októberi döntésnek megfelelően elindult a terv előkészítése, bekérték az előzetes árajánlatokat, így a jövő évi költségvetés terhére be lehet állítani a tervezési költségeket, ami összesen 4,2 M Ft.
173/2020. A Bükkös patak revitalizációs tervének indítása, határozat >>

KATOLIKUS ÓVODA ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ LÉTESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZÉSZ MÓDOSÍTÁS
Esztergom–Budapest Főegyházmegye a településrendezési eszközök módosítását kérte az önkormányzattól a Vasvári Pál út és a Fürj utca találkozásánál lévő,  jelenleg külterületi 0281/77 és 0281/79 hrsz-ú ingatlanokon.  Az egyház adásvételi előszerződést kötött az ingatlanok tulajdonosaival.
A Főegyházmegye azért kérte ezt a módosítást, hogy a belterületbe vonás, ill. a két ingatlan összevonása után egy új, hatcsoportos katolikus óvodát és közösségi házat építhessenek. Az óvodában létrehoznának egy csoportot speciális nevelési igényű gyerekeknek is, ami új szolgáltatás lenne a városban. Terveik szerint az óvodát kiköltöztetnék a belvárosból, a felszabadult helyen pedig bővítenék a Szent András Általános Iskolát.
A tervek megvalósulásához a két ingatlanon módosítani kell Szentendre Építési Szabályzatát (SZÉSZ) és a Szabályozási Tervét. A képviselők támogatták a tervezett módosításokat.
174/2020. (XII.9.) Határozat a katolikus óvoda és közösségi tér létesítése érdekében a SZÉSZ módosításról a 0281/77 és 0281/79 hrsz-ú telkeken >>

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. ÉVI MUNKATERVE
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a testületnek el kell fogadnia az éves munkatervét. A polgármester felkérte a képviselő-testület tagjait, az intézmények és a gazdasági társaságok vezetőit, hogy tegyenek javaslatot a munkaterv egyes pontjainak összeállítására. Ezek felhasználásával készült el a testület 2021. évi a munkaterv-javaslat, amelyet a képviselők elfogadtak.

DÉLI VÁROSKAPU VÁROSRÉSZBEN KÜLTERÜLETI INGATLANOK BELTERÜLETBE VONÁSA
A BRAVOS Logistics Center Kft. mint befektető kérte a fejlesztési területe közvetlen szomszédságában lévő külterületi telkek belterületbe vonását, amiket szeretne megvásárolni és a már tulajdonában lévő telkekkel összevonni. Az összevont ingatlanokon további üzemépületek (raktár-, illetve gyártócsarnok), valamint sportlétesítmények építését tervezi. Ilyen beépítés, ezen a területen Szentendre Építési Szabályzata szerint engedélyezhető. A kérelmező a belterületbe csatolással összefüggő teljes költséget vállalta, az ingatlanok jelenlegi tulajdonosai hozzájárultak a belterületbe vonáshoz.
175/2020. (XII.9.) Határozat a Déli városkapu városrészben külterületi ingatlanok belterületbe vonásáról >>

TERÜLETHASZNÁLATI-DÍJTARTOZÁS  ELENGEDÉSE
A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében elengedték a Hungaro Dm Bt. és a Folklór Komfort Kft. területhasználati-díjtartozásának 80%-át 2020. július és novemberi közötti időszakra. A két céggel az önkormányzatnak területhasználati megállapodása van a Teátrum parkolóban lévő két faház alatti területre. A járvány miatt 2020. márciusától zárva vannak. A két céggel területhasználati-díjkedvezményről szóló megállapodást kötnek a határozat értelmében.

A képviselők áttekintették az önkormányzat és az önkormányzati cégek pénzügyi beszámolóit is.  Döntöttek új utcanevekről – a 0269 hrsz-ú névtelen közút a Parlag, a 0196 hrsz-ú a Tompa utca nevet kapta –, hozzájárultak a V8 korábbi ügyvezetőjének cégnyilvántartásból történő törléséhez, áttekintették a forgalomtechnikai döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Határozat született az újszülöttek születési támogatásáról, e szerint 10.000 Ft összegű egyszeri szociális támogatásban részesül a család, ahova újszülött érkezik. Jövőre 3 M Ft-ot terveznek erre a célra a költségvetésben.

Döntöttek arról is, hogy a Csiga köz kb. 134 m2 nagyságú értékesíthető részét a forgalomképtelen törzsvagyonból kivonják és átvezetik a forgalomképes törzsvagyonba és telek-kiegészítésként értékesítik.

Jóváhagyták a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Elfogadták a Szentendrei Kulturális Központ Kft. 2021. évi munkatervét, valamint a járványhelyzethez alkalmazkodó, 2021. január 22-re, a Magyar Kultúra Napjára tervezett programját."

 

Kép forrása: internet

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok