loader
Plagizálással vádolják a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatóját

Plagizálással vádolják a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatóját

Csütörtökön, a Városházán megtartott szokásos évi közmeghallgatáson az egyik felszólaló – konkrét példákkal alátámasztva - azzal vádolta meg Prosek Zoltánt, hogy az intézményvezetői posztra beadott pályázatában plagizált, azaz idegen szellemi alkotást a sajátjaként tett közzé.  

“Az a gond magával, Alf Stokes, hogy ha gazemberkedésre kerül a sor, megvan a hajlandósága rá, csak a tehetsége hiányzik…”

(Csengetett Mylord, 6. rész)

Ezzel az idézettel kezdte Zarubay Bence ma megjelent facebook posztját, ahol közzé tette teljes felszólalásának szövegét. Idézzük:

"Tisztelt Testület, Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a 2023. november 23-i közmeghallgatáson előadott, intézményvezetői plagizálással kapcsolatos jegyzetemet, melyben az alábbiakról tájékoztatom a testületet:

Prosek Zoltán 2020-ban benyújtott intézményvezetői pályamunkája feltűnően sok helyen tartalmaz szerző és hivatkozás, valamint idézőjelek nélküli idézeteket, kvázi a saját gondolataiként feltüntetve azokat.

Ezzel a pályamunkával választotta meg 2020-ban a szakmai kuratórium Prosek Zoltánt a Ferenczy Múzeumi Centrum intézményvezetőjének.

Prosek Zoltán ezen cselekedete kimeríti a Btk. 329/A. § szerinti szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények körében szabályozott bitorlás bűncselekményét, valamint a Szerzői jogról szóló Ptk. 1999. évi XXVI. törvény 12§ (1) megsértését.

Az alábbiakban idézem és megjelölöm az intézményvezetői pályamunkában először felfedezett jogsértő idézetek eredetijét és azok forrását.

A jogsértésről és a szerzői joguk semmibe vételéről az érintetteket értesítettem.

A jogsértésről büntetőügyésszel szóban egyeztettem, a feljelentést meg fogom tenni.

https://magyarmuzeumok.hu/.../interju-nepessy-noemivel-a...

2019-08-21 10:15

„(Berényi Mariann:

Milyen feladatai vannak, hogyan kell működni a 21. században egy település - még ha főváros is - történetére reflektáló múzeumnak? )

Népessy Noémi:

(Budapest Történeti Múzeum főigazgatója)

Egy település múzeuma a település közös emlékezete. Őseink, elődeink tárgyai, emlékei, történetei teremtették meg, a mi alapfeladatunk pedig az, hogy ezt gyarapítsuk és átörökítsük. Persze ma már egy múzeum nem csak ennyi. Szerepe és megítélése a társadalomban alapjaiban változott meg az elmúlt fél évszázadban, de különösen az utóbbi egy-két évtizedben. A városi múzeumnak a városi élet kihívásaira, sokszínűségére, a mai ember városi problémáira reflektáló intézménnyé kell válnia, a város lakóival kell együtt élnie, mindamellett, hogy identitásképző, lokálpatriotizmust erősítő szerepe megkérdőjelezhetetlen. A feladat nem más, mint felkészíteni a BTM-et arra, hogy a városlakók minél szélesebb körét tudja megszólítani és bevonni az intézmény életébe. „

(Prosek Zoltán pályamunkájában a 4. oldal 4. bekezdés)

Dr. Koltai Zsuzsa,

(Pécsi Tudományegyetem, Művelődéstudományi tanszék, tanszékvezető adjunktus)

A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA

A múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata, 2010-11),

(27. Oldal, 2. bek. 6., és 9. sor)

http://misc.bibl.u-szeged.hu/.../iskolakultura_konyvek...

„A nagy tömegeket megmozgató, különböző tematikai egységek köré szerveződő, széles körű gyűjteményi bázisból származó tárgyakat bemutató időszaki kiállítások a múzeumi kultúraközvetítés fontos szegmenseivé váltak.”

„A blockbuster kiállítások szer- vezésének gyakorlata módosította a társadalom múzeumi kultúraközvetítéssel kapcso- latos elvárásait is, hiszen az elmúlt évtized hazai tapasztalatai rámutattak arra, hogy a közönség igényli a szenzációs, különleges, konkrét téma köré szerveződő sikeres idő- szaki kiállítások megszervezését. A múzeumi kultúraközvetítés súlypontjainak változá- sát jól érzékelteti Fejős Zoltán megállapítása, miszerint az utóbbi évtizedek egyik leg- jelentősebb tendenciája, hogy a múzeumi közvetítésben a tárgyközpontúságot egyre inkább a funkcióközpontúság váltja fel.64 Boris Groys szerint „a múzeum fokozatosan megszűnik állandó gyűjtemények helyszíne lenni, s fokozatosan állandóan változó óriáskiállítások színterévé válik, egyfajta színpaddá, melyen bizonyos ideig eljátszanak egy darabot, majd az egészet lebontják és megsemmisítik.”

(Prosek Zoltán pályamunkájában az 5. oldal, 3. bekezdés)

Prosek Zoltán pályázata itt található:

https://szentendre.hu/.../Prosek-Zolt%C3%A1n-FMC-m%C3...

Jogi következmények:

Ptk: A szerzői jogról szóló 1999. évi XXVI. törvény 12S (1) bekezdés szerint „A szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen - a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően - szerzőként feltüntessék.

A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni.

A szerző a neve feltüntetéséhez való jogot a felhasználás jellegétől függően, ahhoz igazodó módon gyakorolhatja."

A plagizálással tehát a szerző személyhez fűződő jogát sértjük meg. A személyhez fűződő jogok megsértése esetére a Polgári Törvénykönyv - az eset körülményeihez képest a személyhez fűződő jogában megsértett személy vagy örököse, hagyaték gondozója részére - az alábbi polgári jogi igények érvényesítését biztosítja:

a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot;

a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását;

azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint.

A plágiumnak feljelentés alapján büntetőjogikövetkezménye is lehet. A plagizálással a Büntető törvénykönyv által, a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények körében szabályozott bitorlás bűncselekménye valósulhat meg.

4.2. Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése

Btk. 329/A. § emellett szintén rögzíti a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének tényállását. Az (1) bekezdés értelmében „aki másnak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát haszonszerzés végett vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Ezek alapján felkérem a polgármester urat és a testületet a következő jogkövető intézkedések haladéktalan megtételére:

Az intézményvezető státuszának haladéktalan felfüggesztése. Az intézményvezető haladéktalan felmentése.

Az említett jogszabályok (lásd: Ptk, Btk) szerinti azonnali vizsgálat jogkövető megkezdése.

Az intézmény működésének etikai és gazdasági belső vizsgálata, független bizottság által, és az intézmény dokumentumainak azonnali zárolása, az intézmény gazdasági tevékenységének befagyasztása a vizsgálat idejére.

A megfelelő jogi lépések, feljelentés megtétele.

Az igazgatói pályázat teljes átvilágítása.

Vezetői munkacsoport létrehozása az osztályvezetőkből.

Intézményvezetői pályázat soron kívüli kiírása.

Az intézmény SZMSZ-ének 2021. június 15. előtti állapotának visszaállítása.

Köszönettel: Zarubay Bence"

 

A közmeghallgatáson Fülöp Zsolt, polgármester csak annyit mondott, hogy írásban válaszolnak az elhangzottakra.

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok