Összefoglaló a Képviselő-testület 2024. június 26-ai üléséről

Összefoglaló a Képviselő-testület 2024. június 26-ai üléséről

Több fontos döntés született a testületi ülésen. Jóváhagyták a plusz támogatást a Teátrumnak, év végéig maradnak a kedvezményes, havonként fizetendő közterület-használati díjak, de újra fogják alkotni a kedvezményrendszert - tájékozódhatunk a város hivatalos oldalán.  Sokat nyert a város a jó vagyongazdálkodási döntésnek köszönhetően: eladták a visszavásárolt, majd újra értékesítésre kiírt Duna korzó 4. és a Bogdányi út 17. ingatlanokat. Elindul a Pannónia-tó és környékét érintő településrendezési eszközök módosításáról az egyeztetési eljárás.

A költségvetési rendelet februári elfogadása óta történt változások miatt kellett a rendeletet módosítani. Az átdolgozás a költségvetés főösszegének több mint 242 millió forintos növekedését eredményezte a május 31-ig érkezett állami támogatások, az eddigi testületi üléseken hozott döntések, az intézmények által kért és a polgármesteri átcsoportosítások miatt. A 2023. évi beszámoló alapján megállapított maradványösszegek felhasználását határozták meg a rendeletmódosításban. A költségvetési rendelet módosítását a testület egyhangúlag megszavazta.

Zárt ülésen döntött a képviselő-testület a Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC) igazgatói pályázatáról, mivel a pályázók között volt olyan, aki kifejezetten kérte, hogy a nyilvánosság kizárásával folytassák le a pályázati eljárást és tárgyalják meg a pályamunkáikat.  A szakmai és a kulturális bizottsági vezetők beszámolóját meghallgatva a képviselők egyhangúlag Borbély-Tardy Anna kulturális menedzsert, a MANK korábbi igazgatóját, a TDM jelenlegi vezetőjét választotta a képviselő-testület az FMC igazgatójának. 

Plusz támogatás a Teátrumnak – módosították a Kulturális Központ üzleti tervét

Erre azért volt szükség, mert a Szentendrei Teátrum egyik tervezett pályázati bevétele nem teljesült, ezért az önkormányzat a működési tartalékkeret terhére harmincmillió forint pótlólagos támogatást nyújtott.
A napirend bevezetésében Lőrinczy György, a Teátrum igazgatója elmondta: sajnálja, hogy ebben az évben nem sikerült teljesítenie azt a vállalását – ami eddig minden évben teljesült –, hogy az önkormányzatnak ne kelljen a programokra költenie. – A működési pályázatunk nem volt sikeres, a másik pályázat eredményhirdetése csak júliusban várható. Csak úgy merek egy programot meghirdetni, ha annak a finanszírozási háttere biztosítva van, ezért fordultam a polgármester úrhoz – mondta az igazgató, hozzátéve, ha a testület jóváhagyja az üzleti terv módosítását, akkor megjelenhet a július 26-tól augusztus 24-ig tartó program, ami ugyan kisebb volumenében, de a megszokott sokféleséget – zene, kortárstánc, extrahelyszínek, ingyenes produkciók –, színt, színvonalat  fogja nyújtani. Ha júliusban megkapják a pályázati támogatást, akkor a plusz önkormányzati támogatás más kulturális programokra fordítható vagy átvihető a következő évre.
Fülöp Zsolt zárszavában hangsúlyozta, hogy a Szentendrei Teátrum hagyománya nem szakadhat meg, ezért kéri a testületet, hogy értsen egyet az üzleti terv módosításával. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az önkormányzat forrásai végesek, de most átcsoportosítással megoldható a plusz támogatás biztosítása. Megköszönte Lőrinczi Györgynek, hogy a bizonytalan finanszírozási helyzet ellenére ilyen színvonalas programot állított össze.
A testület egyhangúlag elfogadta a Kulturális Központ üzleti tervének módosítását.

A Városi Szolgáltató több ügyében is egyhangúlag döntött a testület

Elfogadták a VSZ hulladékszállítás tárgyú közbeszerzési eljárásának lezárását, ami a „nagy zöld” hulladékgyűjtő konténer VSZ telephelyéről történő elszállítására vonatkozott.
Jóváhagyták a MOHU Budapest Zrt. és a VSZ közötti régiókoordinátori közreműködői szerződést.
Módosították a VSZ Alapszabályát, mert a zökkenőmentes ügyintézés érdekében további cégjegyzésre jogosult személyt bíztak meg, aminek az alapszabályban is meg kell jelennie. E dokumentum módosítására a képviselő-testület jogosult.
Módosították a VSZ közbeszerzési tervét is, mert a kaszálási közbeszerzési szerződés nettó 60 millió forintos keretösszege kimerülőben, ezért új közbeszerzési eljárást kell indítani. Továbbá új közbeszerzési eljárásra kerül sor az élelmezési nyersanyag pékárura vonatkozó beszerzésében is, mert a korábbi eljárása eredménytelen volt. Mivel a közbeszerzések lezárása a nyári időszakra esik, ezért az eljárást lezáró döntés jogát a testület a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságra ruházta át.

A testület jóváhagyta az önkormányzati cégek vezetőinek prémiumkifizetéseit.

Év végéig marad a kedvezményes, havonként fizetendő közterület-használati díj

A vállalkozók változatlanul élhetnek a közterület-használat kedvezményes díjával és a havonta történő fizetési lehetőséggel.
A nehéz gazdasági helyzet, a turizmus jelentős visszaesésének enyhítése érdekében a városvezetés úgy segítette a vendéglátóipari és kereskedelmi vállalkozásokat, hogy 2023. március 1-től 2024. június 30-ig a kedvezményes közterület-használati díjak mellett is lehetővé tette a havonkénti díjfizetést. Ennek a rendeletnek a határidejét hosszabbították meg az év végéig.
Drávucz Zsolt mint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke hozzászólásában előterjesztette a bizottság indítványát, kiegészítő javaslatát. E szerint a jelenlegi módosítást elfogadják, de javasolják, hogy év végéig készüljön egy új rendeletmódosítás a közterület-használatról. Ebben dolgozzanak ki egy differenciált kedvezményezettségi rendszert, ami nem egy mindenkinek egyformán járó kedvezményt jelent.
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke Szűcs Katalin hozzászólásában hangsúlyozta, hogy álláspontjával egyedül maradt a bizottsági ülésen. Elmondta, hogy indokolatlannak tartja a kedvezmény határidejének meghosszabbítását, mert elég időt adott a város a vállalkozásoknak arra, hogy alkalmazkodjanak a kialakult helyzethez. A közel 50%-os kedvezmény nem kevés, mondta, hozzátette „nem tudom, hogy ilyen gazdag-e a város.” Azt is megemlítette, hogy a város a turizmus fellendítésére – ily módon a belvárosi vállalkozások támogatására – a kulturális rendezvényekkel is sokat költ. Az egész rendelet, illetve a város által nyújtott kedvezmények rendszerének újragondolásával egyetértek, de ezt a módosítást nem szavazom meg – mondta.
A képviselő asszony hozzászólására reflektálva Fülöp Zsolt azt hangsúlyozta, hogy egyetértve az elhangzott érvrendszerrel, azonban most nem arról van szó, hogy ez egy plusz kedvezmény. Évek óta az egy összegben fizetőknek járt ez, most ebben a rendeletmódosításban csak annyiról van szó, hogy változatlanul fizethetik havonta a kedvezményes díjat az év végégig. Addig pedig előkészítjük a közterület-használat új szabályozását.
Pál Gábor képviselő egyetértett Szűcs Katalin álláspontjával, Drávucz Zsolt pedig arról beszélt, hogy a vállalkozói tervezhetőség szempontjából maradjon így ez az év, de alaposan végiggondolva új rendeletet kell alkotni.
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatkiegészítésre vonatkozó javaslatát egyhangúlag elfogadták, a rendeletmódosítást egy nem szavazattal jóváhagyták.

Eredményes az Izbégi Tagóvoda korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárás

Mint ahogy azt korábban megírtuk az önkormányzat 66 millió forint támogatást nyert az európai uniós forrásból finanszírozott TOP Plusz pályázaton az óvoda energetikai korszerűsítésére, elkészültek az építészeti és energetikai tervek. A közbeszerzési eljáráson kapott legkedvezőbb árajánlatok több mint hetvenmillióval haladják meg a pályázati támogatást. Erre többlettámogatási kérelmet nyújt be az önkormányzat a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Támogatáskezelési Főosztályához. A kedvező elbírálás után válik lehetségessé a kivitelezési vállalkozói szerződések megkötése.

Duna korzó 4. és a Bogdányi út 17. értékesítése: Sokat nyert a város a jó vagyongazdálkodási döntésnek köszönhetően

Fülöp Zsolt a napirend bevezetésében emlékeztetett arra, hogy az ingatlanegyüttest az előző ciklusban értékesítették 50 százalékos visszavásárlási az opcióval, ha határidőre a vásárló nem újítja fel az ingatlant. Tavaly lejárt a határidő és a képviselő-testület a visszavásárlás mellett döntött. Voltak olyan megkeresések, hogy másik cég lépne a korábbi vásárló helyére, de én ragaszkodtam hozzá, hogy ismét pályázat útján értékesítsük – mondta a polgármester.  Ennek a döntésnek köszönhetően a licittárgyaláson 191 millió forintos ajánlatot kapott az önkormányzat a 80 millió forintért visszavásárolt ingatlanokért. Az értékesítést egyhangúlag jóváhagyta a testület.

Változatlanul az Erste Bank Hungary Zrt. a bérlője a Fehér-ház földszinti helyiségének

Mivel a helyiségbérleti szerződés június végével lejárt, ezért ingatlanhasznosítási pályázatot írtak ki, amin egy pályázó – az Erste Bank Hungary Zrt. – vett részt. A testület egyhangúlag eredményesnek nyilvánította a helyiségbérleti szerződésére kiírt pályázatot és felhatalmazta a polgármestert az ötéves szerződés megkötésére, havi nettó 862.400 Ft bérleti díjjal, ami évente a KSH inflációs rátájának mértékével növekszik.

Egy zártkerti ingatlan esetében feloldották a változtatási tilalmat

A „tanyarendelet” néven elhíresült kormánydöntés lehetővé tette, hogy az ország bármely pontján tanyát lehessen kialakítani, a beépíthetőséget 10%-ról 30%-ra növelve. A képviselő-testület a külterületek beépítésének megakadályozására változtatási tilalmat rendelt el, azzal a kitétellel, ha az ingatlantulajdonos-építtető vállalja, hogy a SZÉSZ-ben meghatározott feltételeket elfogadja és erre megállapodást köt az önkormányzattal, akkor esetében feloldják a tilalmat.
Ilyen kérelem érkezett a testülethez, a változtatási tilalmat a zártkerti 9511 hrsz-ú ingatlan estében 10 igen és 1 tartózkodás mellett feloldották, mert a tulajdonos vállalta, hogy a megköti az önkormányzattal a megállapodást. Így az ingatlan tulajdonlapjára felkerült az a korlátozás, hogy csak a hatályos SZÉSZ által megengedett rendeltetési egységet magába foglaló épületet építhet.

Pénzjutalmak a helytörténeti vetélkedőben résztvevő iskoláknak

A 2023/2024-es tanév helytörténeti versenyén résztvevő iskolák díjazásáról is döntöttek a képviselők, e szerint:

  1. Barcsay Jenő Általános Iskola – megosztott első helyezett 150.000 Ft;
  2. Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda – megosztott első helyezett 150.000 Ft;
  3. Szentendrei Református Gimnázium – megosztott első helyezett 150.000 Ft;
  4. Templomdombi Általános Iskola – 50.000 Ft;
  5. Agy Tanoda Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – 50.000 Ft;
  6. Izbégi Általános Iskola – 50.000 Ft;
  7. Ferences Gimnázium – 50.000 Ft;
  8. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium – 50.000 Ft

pénzjutalomban részesült.

A testület több tájékoztatót vett tudomásul

Így Spar-építkezésről, a Városrészi Költségvetés megvalósult projektjeiről, a VSZ távfűtési üzletág 2023. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatókat kérdés, hozzászólás nélkül tudomásul vették a képviselők.  A Spar tájékoztató kapcsán a polgármester megköszönte a szentendreiek türelmét és megértését az ideiglenes parkoló lezárása miatt. A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést egyhangúlag elfogadták.

A Két testületi ülés között eltelt időszakról szóló tájékoztató kapcsán Helyes Imre képviselő részletesebb tájékoztatást kért a Szentendre kártyáról és az Annavölgyi Szakiskola tervegyeztetésről.

Mivel a vármegye bérlet lényegesen kedvezőbb, ezért a Szentendre kártya használata rohamosan csökken, ezért ezt tovább vinni nincs sok értelme. Viszont arról folynak az egyeztetések a Volánnal és a minisztériummal, hogy a helyi járatokon is használható legyen a vármegye bérlet – válaszolt a polgármester.

Az Annavölgyi Szakiskola tervegyeztetéséről Kiss Gabriella főépítész tájékoztatott. Elmondta, hogy az építési engedéllyel rendelkező 2022-es terv alapján a generálkivitelezés közbeszerzési eljárása eredménytelenül zárult. Tavaly újabb tervezési közbeszerzést indított az Alapítvány, amelyet Erhardt Gábor szentendrei építész és csapata nyert el. A szentendrei tervtanács hosszan egyeztetett a tervezőkkel – mondta Kiss Gabriella. Beszámolt az Országos Tervtanács üléséről, amelyre meghívást kapott. Elmondta, hogy nagyon megoszlottak a vélemények a tervekről, végül az országos főépítész szavazata döntött, így bizonyos feltételekkel jóváhagyást kapott a terv. A korábbi elképzelésekhez képest annyi örömteli változás van – mondta –, hogy a Szentlászlói úttól a létesítményig kiépítik a víz- és szennyvíz-hálózatot, amit a korábbi elképzelések szerint helyben próbálták volna megoldani kúttal, helyi szennyvíztisztítóval. Fülöp Zsolt annyival egészítette ki a tájékoztatót, hogy a Szakiskolában művészi igényű kivitelezésre alkalmas szakembereket fognak képezni különböző szakágakban, de az oktatási funkción kívül az épületet úgy alakítják ki, hogy rendezvényhelyszínként is funkcionáljon.

Az elmaradt interpellációs csomagok is napirendre kerültek, amelyeket Laárné Szaniszló Éva nyújtott be, de a márciusi és áprilisi ülésen a képviselő asszony nem volt jelen, így nem tudott nyilatkozni a válaszok elfogadásáról.  A júniusi ülésre is benyújtott interpellációt. Az interpelláló képviselő által el nem fogadott válaszokat a testület 9 igen, 1 nem és egy tartózkodással elfogadta.

Nyilvános bocsánatkérés

Az egyebek napirendi pontban került sor az Aquapalace Kft. ügyvezetőjének nyilvánosan bocsánatkérésére. A két éve folyó munkaügyi perben a 2024 áprilisában másodfokon született részítélet arra kötelezte az ügyvezetőt, hogy ugyanazokon a fórumokon, amelyeken a jogsértő kijelentéseket tett a felperessel kapcsolatban,  ugyanolyan társadalmi nyilvánosság előtt kérjen bocsánatot Baktai Krisztinától. A bíróság megállapítása szerint az ügyvezető 2022-ben a képviselő-testület és a Jóléti Bizottság nyilvános ülésén tett kijelentéseivel megsértette a felperes jó hírnévhez fűződő személyiségi, továbbá a felperes személyes adatok védelméhez való jogát. Dr. Juhász László bocsánatot kért.

Pannónia-tó és környéke: elindul a településrendezési eszközök módosításáról az egyeztetési eljárás

A beruházók megérkezésére várva utolsó napirendi pontként tárgyaltak a képviselők a Pannónia-tó és környékét érintő településrendezési eszközök módosításáról, hogy elindítható legyen az egyeztetési eljárás. Fülöp Zsolt bevezetőjében elmondta, hogy a Magyar Honvédség jelezte a tervezett beruházással kapcsolatban, hogy az Altiszti Akadémia diákjai számára szálláshelyre lenne szükség. Ezért a határozati javaslat kiegészül azzal a lehetőséggel, hogy ebben az építési övezetben létesíthető legyen közneveléshez, felsőoktatáshoz, honvédelmi oktatáshoz kapcsolódó diákszálló.

A Pannónia-tó természetközeli állapotának megőrzése érdekében a terület tulajdonosával településrendezési szerződést kötött az önkormányzat idén tavasszal. A tervezett beruházás szükségessé teszi a településrendezési eszközök, a Településszerkezeti terv (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ)) módosítását. A testület elé terjesztett TSZT és SZÉSZ javaslatok elfogadásával kerülhet sor az egyeztetési eljárás, elsőként a partnerségi egyeztetés elindítására. A kormányrendelet nyújtotta lehetőséggel nem élve az önkormányzat nem online, hanem személyes részvételt biztosító lakossági fórumot fog tartani az egyeztetés során.

A napirend tárgyalásán részt vettek a beruházó, B82 INVESTMENT Zrt. képviselői is. Képviselői kérdésekre válaszolva elmondták, hogy az MH Altiszti Akadémiával folynak a tárgyalások, megállapodás még nem született. A beruházás finanszírozhatóságával kapcsolatban elmondták, hogy a cég tőkeerős és saját forrásból kívánják a tervezett beruházást megvalósítani. A tó látogathatóságáról a várossal közös tervet készítettek – mondták –, nekik is az a céljuk, hogy a tavat megőrizzék, hogy a környezete olyan állapotban legyen, hogy valóban látogathatóvá váljon, ami a jelenlegi állapotról nem mondható el.
Kilenc igen szavazattal és két tartózkodással a testület elfogadta a határozati javaslatot.

Fülöp Zsolt megköszönte a képviselőknek az aktív részvételt a választási kampányban, gratulált azoknak, akik ismét mandátumot nyertek és reményét fejezte ki, hogy azok, akik nem folytatják a képviselői munkát, továbbra is jelen lesznek a város közéletében. „Bízom benne, hogy az új testület munkába állásáig továbbra is felelősen, együtt tudjuk szolgálni Szentendrét” – mondta a június 9-én újraválasztott polgármester.

Címkék: