loader
Pályázati felhívás a V8 uszoda ügyvezetői tisztére

Pályázati felhívás a V8 uszoda ügyvezetői tisztére

Pályázati felhívás, Szentendre Város Önkormányzata pályázatot hirdet az önkormányzati tulajdonú Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére. Az ügyvezetői tisztség határozatlan időre szóló munkaszerződéssel és 3 hónap próbaidővel létesíthető.

A munkáltató adatai

Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
cégjegyzékszám: 13-09-108616
székhely: 2000 Szentendre, Kálvária út 16. C épület
adószám: 13753069-2-13;
tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzat

A társaság feladata

A társaság tevékenysége az önkormányzati tulajdonú V-8 Uszoda és Szabadidőközpont üzemeltetése (az uszodaépület területén wellness, fitness, szauna, jakuzzi, szolárium, konditerem, masszázs szolgáltatás, konferenciaterem, parkolóház, valamint egyéb bérbe adható helyiségek és üzletek is vannak), valamint a Postás Strand üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Az ügyvezető feladata

Az Aquapalace Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása különösen:
– a társaság innovatív, eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
– a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalói tekintetében;
– a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;
– Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé üzleti terv készítése, és a testület által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása;
– szakmai és pénzügyi beszámoló készítése Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete számára a célok megvalósításáról;
– a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása;
– teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalattal a társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, továbbá elvárható intézkedés megtétele a társaság gazdasági érdekeinek megvalósulása, és az uszoda műszaki fejlesztése érdekében;
– fürdőturizmus fejlesztése, kapcsolódva Szentendre idegenforgalmának növeléséhez;
– a tulajdonossal való együttműködés és kapcsolattartás;
– saját vezetői és szakmai ismeretek fejlesztése;
– kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel;
– ellátni mindazokat a feladatokat, melyekre Postás Strandra kötött üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint köteles;
– mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk, egyéb jogszabályok, a társaság alapító okirata, a munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezető feladati közé sorol.

A pályázat feltétele:
– felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség;
– a feladat ellátására vonatkozó koncepció benyújtása, mely nem több, mint 3 oldal (a koncepció térjen ki a kulcs elvárásban megfogalmazott célokra);
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– fizetési igény megjelölése;
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet;
– teljes cselekvőképesség.

Kulcs elvárás:
– A társaság ügyvezetőjétől kulcs elvárás, hogy a fenntartótól minél kevesebb önkormányzati forrást vegyen igénybe a létesítmény működtetéséhez, továbbá az uszoda optimális kihasználtságú üzemeltetése, különös tekintettel az egyesületekre és az iskolai úszásoktatásra.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– helyismeret,
– gazdasági felsőfokú végzettség;
– hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat;
– egyéb üzleti/gazdasági területen szerzett vezetői tapasztalat;
– hasonló területen/feladatkörben szerzett szakmai tapasztalat;
– sportmenedzseri képesítés;
– munkakör ellátása során hasznosítható, legalább tárgyalóképes szintű angol vagy egyéb nyelvismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– végzettséget és nyelvismeret igazoló dokumentumok másolatát;
– szakmai önéletrajzot; – motivációs levelet;
– a pályázó szakmai elképzeléseit tartalmazó összefoglalót;
– hatósági erkölcsi bizonyítványt;
-hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja ahhoz, hogy a benyújtott pályázati anyagban szereplő, az adatkezelő (Szentendre Város Önkormányzat, Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal) számára önkéntesen megadott személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázat lefolytatásához szükséges mértékben és célból kezeljék és tárolják;
– nyilatkozatot, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
– összeférhetetlenségi nyilatkozat arról, hogy az ügyvezetői igazgatói feladatok ellátásának nincsen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti akadálya.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.
A pályázat elbírálásának határideje: a Képviselő-testület 2020. novemberi ülése

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton, Szentendre Város Önkormányzat 2000 Szentendre, Városház tér 3. Központi Iktató címre kell eljuttatni. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítóját: „Aquapalace Kft. ügyvezető”.

Pályázattal kapcsolatosan további információ beszerezhető:
– formai, jogi kérdésekben dr. Mérész Katalin tel.: 26/785 073; 
dr.meresz.katalin@szentendre.hu

– egyéb kérdésekben titkarsag@szentendre.hu e-mail címen”

 

Forrás: szentendre.hu

Kép forrása: sportkartya.hu 

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok